Regulamin działalności stowarzyszenia zwykłego Polska Patriotyczna

§ 1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polska Patriotyczna, w dalszej części regulaminu zwane „Stowarzyszeniem”.
2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, nie posiadającym osobowości prawnej.
3. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zwykłym w rozumieniu ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.
4. Podstawą działania Stowarzyszenia są przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.
5. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska
6. Siedzibą Stowarzyszenia jest Poznań, ul. Magnacka 3f/48, 60-685

§ 2
Cele działalności Stowarzyszenia obejmują:
1. Edukację obywatelską w oparciu o wartości cywilizacji łacińskiej,
2. Tworzenie platformy wymiany doświadczeń z zakresu wartości patriotycznych, kultury narodowej, wolności i ochrony życia ludzkiego.

§ 3
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizowanie spotkań, szkoleń, seminariów, paneli dyskusyjnych, wykładów i konferencji.
2. Działalność informacyjną, edukacyjną i doradczą na rzecz upowszechnienia wiedzy o zjawiskach, których dotyczą cele działalności stowarzyszenia.
3. Zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym.
4. Mobilizowanie i wspieranie różnych form patriotycznej i obywatelskiej aktywności, w tym wolontariatu.
5. Współpracę z samorządowymi podmiotami gospodarczymi, mediami, organizacjami pozarządowymi oraz osobami fizycznymi.
6. Kierowanie postulatów do organów administracji publicznej, podmiotów i instytucji, inicjowanie obywatelskich postulatów oraz uczestnictwo w procesach konsultacyjnych i partycypacyjnych.
7. Prowadzenie innych działań wspierających realizację statutowych celów Stowarzyszenia.

§ 4
1. Członkiem Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która złoży pisemne oświadczenie o przystąpieniu do Stowarzyszenia oraz akceptacji niniejszego Regulaminu.
2. O przyjęciu lub odmowie przyjęcia do Stowarzyszenia decyduje Zarząd. O podjętej uchwale kandydat na członka jest informowany pisemnie w terminie 7 dni, licząc od dnia złożenia oświadczenia.
3. W przypadku odmowy przyjęcia do Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty dostarczenia uchwały o odmowie przyjęcia do Stowarzyszenia. Odwołanie składa się za pośrednictwem Zarządu.
4. Utrata członkostwa następuje w przypadku:
a) śmierci członka,
b) pisemnej rezygnacji złożonej zarządowi na piśmie,
c) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych,
d) utraty praw publicznych,
e) wykluczenia członka Stowarzyszenia z powodu:
· niepłacenia składek członkowskich przez okres 6-ciu miesięcy,
· nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia oraz postanowień niniejszego Regulaminu.
5. Uchwałę w przedmiocie wykluczenia członka ze Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków.
6. Uchwała Walnego Zebrania Członków w przedmiocie wykluczenia Członka Stowarzyszenia jest ostateczna.

§ 5
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd
2. Kadencja Zarządu trwa 2 lata.
3. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, które stanowią wszyscy członkowie Stowarzyszenia.
4. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
5. Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd co najmniej raz na rok.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
a) z własnej inicjatywy,
b) na pisemny, uzasadniony wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.
7. Nadzwyczajne Walne Zebranie winno być zwołane w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku.
8. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla rozpatrzenia których zostało zwołane.

§ 6
1. Walne Zebranie Członków właściwe jest do podejmowania decyzji we wszystkich sprawach Stowarzyszenia, za wyjątkiem spraw zastrzeżonych niniejszym Regulaminem do kompetencji Zarządu.
2. Do wyłącznych kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:
a) wybór i odwołanie członków Zarządu,
b) przyjęcie i uchwalanie zmian Regulaminu,
c) uchwalanie głównych kierunków i programów działania Stowarzyszenia,
d) kontrola działań podjętych przez Zarząd,
e) wykluczanie członków ze Stowarzyszenia,
f) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
g) ustalanie wysokości składki członkowskiej,
h) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu.
3. Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, o ile regulamin nie stanowi inaczej, podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności:
a) w pierwszym terminie – co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków,
b) w drugim terminie – wyznaczonym w tym samym dniu, 30 minut później niż pierwszy termin – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

§ 7
1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 członków.
2. W skład Zarządu wchodzą: Joanna Kuraszkiewicz (członek zarządu), Krzysztof Młynarczyk (członek zarządu) i Piotr Tadyszak (członek zarządu)
3. Członkowie Zarządu wybierani są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
4. Wyboru Zarządu Stowarzyszenia dokonuje się spośród członków, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.
5. W skład Zarządu wchodzą kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów.
6. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwałę o podziale funkcji w składzie Zarządu.
7. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.
8. Uchwały Zarządu zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
9. Do kompetencji Zarządu należy:
a) realizowanie celów Stowarzyszenia,
b) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu,
c) realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
d) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
e) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania,
f) zwoływanie Walnych Zebrań Członków,
g) przyjmowanie członków Stowarzyszenia,
h) sporządzanie sprawozdań merytorycznych oraz finansowych Stowarzyszenia i przedstawianie ich Walnemu Zebraniu Członków do zatwierdzenia.
10. W razie, gdy skład Zarządu ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie składu organu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu. W trybie tym nie można powołać więcej niż połowy składu organu.

§ 8
Stowarzyszenie uzyskuje środki na działalność ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątków Stowarzyszenia ofiarności publicznej oraz dotacji.

§ 9
1. Środkami finansowymi Stowarzyszenia zarządza Zarząd, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem oraz uchwałami Walnego Zebrania Członków.
2. Podejmowanie przez Zarząd czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymaga uprzedniej zgody wszystkich członków Stowarzyszenia oraz udzielenia przez nich pełnomocnictwa do dokonania tych czynności.
3. Czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu są:
a) nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego,
b) ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego,
c) zawarcie umowy kredytu albo pożyczki,
d) przejęcie długu, uznanie długu, zwolnienie z długu, przystąpienie do długu, zawarcie umowy poręczenia lub zawarcie innej podobnej umowy,
e) zaciągnięcie innych zobowiązań przekraczających wartość 1 zł.
4. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

§ 10
Decyzję w sprawie zmiany regulaminu oraz rozwiązania stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością co najmniej 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa przeznaczenie pozostałych środków majątkowych Stowarzyszenia.

Patrioci Polska © 2024